Welke laserklasse is op de eurolaser-systemen van toepassing?

Wij maken een eind aan de geruchten - de waarheid over laserklassen

Sinds het begin van het industriële gebruik van laser bestaat voor laserstraalbronnen en lasermachines een aanduidingsverplichting in de vorm van een classificatie. Doorslaggevend voor de toewijzing aan een bepaalde laserklasse zijn het laservermogen, de golflengte van de laser en de daaruit resulterende veiligheidsaspecten.

Desondanks ontstaan vaak misverstanden, onjuiste interpretaties tot aan etikettenzwendel. Of het nu gaat om pure wetenschappelijke interesse of uit onwetendheid - deze vragen kunnen slechts moeilijk worden beantwoord. Daarom lichten wij u voor!

Etikettenzwendel?

 • Lasermachines, die zijn bedoeld voor de materiaalbewerking, moeten altijd onder laserklasse 4 vallen.
 • Een behuizing of inkapseling heeft geen invloed op de laserklasse - voor het product blijft laserklasse 4 gelden.
 • Voor een toelating in de EU moet het bedieningsgebied voor alle machines bij een normale werking onder de laserklasse 1 c.q. 2 vallen. Dat geldt natuurlijk ook voor alle eurolaser-systemen.

eurolaser-systemen

 • zijn rond het bedienings- en handlingsgebied veilig en moeten als laserklasse 1 worden behandeld
 • zijn TÜV-gecertificeerd en in overeenstemming met de CE-richtlijn
 • zijn voorzien van een omvangrijk veiligheidsconcept
 • hebben geen afgeschermde ruimten of cabines nodig
 • kunnen zonder veiligheidsbril worden bediend
 • kunnen op grond van hun vrije toegankelijkheid efficiënt en flexibel worden gebruikt
 • voorkomen manipulaties door hun ergonomische veiligheidsconcept

Laat u uitvoerig en individueel door onze experts over de laserveiligheid adviseren!


Tot welke klasse behoort een laser en laserproduct overeenkomstig EN60825-1?

 • Laserklasse 1 (1; 1M) zijn lasers en laserproducten waarvan geen enkele gevaarlijke laserstraling uit gaat. Enerzijds omdat de straling (λ 400 - 700 nm) als ongevaarlijk geldt en/of anderzijds omdat er geen secundaire gevaren van een laserproduct uit laserklasse 1 uitgaan. (Laservermogen: ≤ 25 µW ≡ 0,000025 W) Voorbeeld: DVD-speler; laserprinter
 • Lasers en laserproducten die onder de laserklasse 2 (2;2M) vallen hebben toegankelijke en zichtbare laserstralen. (Laservermogen: ≤ 1 mW ≡ 0,001 W) Voorbeeld: laserpointer
 • Lasers en laserproducten die onder de laserklasse 3 (3R;3B) vallen onderscheiden zich door toegankelijke laserstralen (λ 302,5 - 106 nm), die gevaarlijk kunnen zijn voor het menselijk oog, maar in bijzondere gevallen ook voor de huid. Hier moeten bepaalde beschermingsvoorschriften in acht worden genomen. (Laservermogen: 1 - 500 mW ≡ 0,5 W) Voorbeeld: show- en discolaser
 • Lasers en laserproducten die onder de laserklasse 4 vallen onderscheiden zich door krachtige laserstralen (λ 302,5 - 106 nm), die in de gevarenzone bij rechtstreeks inwerkende, gereflecteerde of deels verstrooid stralen letsel aan ogen en huid kunnen veroorzaken. Ook bestaat hierbij het gevaar voor brand en explosie – de zgn. secundaire gevaren. Hiervoor zijn belangrijke beschermingsvoorschriften noodzakelijke. Voorbeeld: lasergraveermachine voor de materiaalbewerking; lasersnijsysteem

In principe geldt daarom:

 • Lasermachines die zijn bedoeld voor de materiaalbewerking, moeten op grond van de golflengte van het laserlicht alsmede de hoge vermogens altijd onder laserklasse 4 vallen.
 • Door de secundaire gevaren, zoals mogelijke toxische procesemissies en het risico brandbaar materiaal te ontsteken, moet het product eveneens onder laserklasse 4 vallen.
 • Lasermachines die voor de materiaalbewerking (laserklasse 4 – toewijzing) zijn bedoeld moeten voor de gebruiker veilig zijn geconstrueerd. Dat betekent dat het bedienings- en handlingsbereik door middel van geschikte beschermingsmaatregelen onder laserklasse 1 of 2 moeten vallen.
 • Dat betekent echter voor de lasermachine zelf geen nieuwe classificatie – voor het product blijft de laserklasse 4 gelden.

Welke laserbewerkingsmachines worden aangeboden?

1. Gesloten constructie

                                                                           

Hoogste mate van veiligheid tegen:           
- optredende laserstraling
- verstrooide straling
- bewogen massa's
- lawaai
- procesemissies

Beperking tijdens de werking:        
-vlotte processen
- toegang en handling
- procescontrole
- flexibiliteit
- brandbestrijding


2. Open constructie

                                                          

Hoogste mate van veiligheid tegen:           

- niet veel veiligheid

Beperking tijdens de werking:          

- optredende rechtstreekse laserstraling
- verstrooide straling
- evt. onbeschermd bewogen massa's
- evt. besmetting door procesemissies
- evt. verhoogd brandgevaar


3. Beperkt open met intelligente veiligheidsoplossingen

                                                        

     Voordelen bij de werking en de grootste mate van veiligheid tegen:

- optredende laserstraling
- verstrooide straling
- bewogen massa's
- lawaai
- procesemissies
- vlotte processen

- toegang en handling
- procescontrole
- flexibiliteit
- gebruik van de ruimte
- brandbestrijding

Wat betekent dat in de praktijk?

Iedere bedrijfsmatig gebruikte laserbewerkingsmachine die een laser uit de beschermingsklasse 4 bevat, is en blijft in Duitsland daarom vergunnningsplichtig ten aanzien van de toezichthoudende instanties en brancheorganisaties. Een behuizing of inkapseling van het systeem verandert daar niets aan! Dat betekent dat voor elke bewerkingslaser in principe een vergunning moet worden aangevraagd! Het handhaven van de vergunningplicht wordt in andere landen van de EU evenals EU-overkoepelend vaak individueel maar toch meestal gelijk geregeld.

Een gesloten constructie in de vorm van een inkapseling van de gehele installatie hoeft geen absolute voorkeur te hebben. Grondslag hiervoor is vaak de door de ruimtelijke afmetingen gemeten, grootste laserklasse 4-zone en gelijktijdig het verhoogde risico op een ongeoorloofde ingreep in de gevarenzone. De zones waarin laserstraling kan optreden moet echter zo klein mogelijk worden gehouden en het overbruggen van veiligheidsvoorzieningen, wat vaak dagelijkse praktijk is, overbodig te maken. Vlotte processen en goede handlingseigenschappen zijn alleen mogelijk bij beperkt open constructies.

Daarom is voor de door eurolaser aangeboden constructie een volledige inkapseling overbodig en worden de voordelen van de veiligheidsaspecten gecombineerd met die van een praktisch gebruik. Enerzijds wordt de operator, door een ingekapselde laserstraalgeleiding, tegen gevaren zoals uittredende laserstraling, verstrooide straling en procesemissies beschermd. Anderzijds heeft hij de mogelijkheid, dankzij de goede handlingeigenschappen, vlot door te werken, het snijproces te controleren en de volledige flexibiliteit te behouden.

Voor de bedienings- en handlingsgebieden, waarin de machineoperator werkzaam is, moet voor een goedkeuring in de EU en dus ook in Duitsland absoluut voldoen aan de voorwaarden voor laserklasse 1 c.q. 2.

Consequenties van wijzigingen aan de veiligheidsvoorzieningen:

 • ze brengen uzelf en anderen daardoor in groter gevaar
 • overeenkomstig de geldende wetgeving bent u strafbaar
 • omgebouwde elementen kunnen in geval van brand maar moeilijk worden geblust
 • omgebouwde elementen zijn ergonomisch veelal twijfelachtig

Waarop moet u voor de aankoop van een lasersysteem letten?

1. Vraag doelgericht onder welke laserklasse de machine tijdens het normale gebruikt (normale modus) valt.

2. Bekijk of de lasermachine geschikt is voor de dagelijkse praktijk en let vooral op de veiligheid met betrekking tot de praktische bedienbaarheid.

3. Vraag aan welke veiligheidsvoorwaarden u voor de inbedrijfstelling moet voldoen en laat dit schriftelijk door de fabrikant bevestigen.

4. Vraag doelgericht naar de risicobeoordelingen die voor de CE-markering noodzakelijk zijn en te traceren keuringscertificaten (bijv. van de TÜV).

5. Vraag concreet naar voorzieningen die risico’s door secundaire gevaren, zoals mogelijke toxische procesemissies en het ontsteken van brandbare materialen minimaliseren.

6. Laat de lasersystemen voor aankoop met de door u gevraagde toepassingen demonstreren.

Feit:

de systemen van eurolaser zijn zodanig geconfigureerd dat tijdens de normale werking altijd aan de eisen van laserklasse 1 c.q. 2 wordt voldaan. Dat betekent dat de operator tijdens de normale werking van de machine altijd veilig en zonder gevaarlijke situaties zijn of haar werk kan doen.

U bespaart – in combinatie met veiligheid

De arbeidsprocessen zijn bij eurolaser op unieke wijze op de dagelijkse praktijk afgestemd. Positioneer het materiaal zonder omwegen op het bewerkingsoppervlak en verwijder de gesneden delen direct na het snijden. Met behulp van de intelligente oplossing van eurolaser heeft u maximale flexibiliteit en tegelijkertijd de beste veiligheid. U heeft voor de bewerkingen geen afgeschermde ruimte en geen veiligheidsbril nodig.

Bovendien zijn een ergonomische werkwijze en rendabel gebruik mogelijk. De efficiënte afzuig- en filterconcepten zorgen ook bij veel emissie voor een absoluut schone werkomgeving.


Doordacht veiligheidsconcept

Wij hebben de ervaring opgedaan dat grote kappen en hekwerken vaak door operators genegeerd en overbrugd worden. Het arbeidsproces komt tot stilstand en er gaat waardevolle werktijd verloren. Natuurlijk is dat niet wat de uitvinder voor ogen had. Des te belangrijker is het om een veiligheidsconcept te creëren dat de werkstroom niet hindert.

Bij eurolaser bewaken infraroodsensoren, naast de afscherming van de laserstralen, in het gehele lasersysteem het correcte verloop van het arbeidsproces. Daarnaast zorgen laseremissiecontroles, stootbeschermingssensoren alsmede brandpreventiemechanismes voor optimale veiligheid op de werkplek.

De langdurige veilige werking van een laser-materiaalbewerkingsmachine kan niet alleen aan de hand van een complete behuizing worden gedefinieerd. Er zijn veel factoren die het veiligheidsaspect dienen, velen verwaarlozen echter het praktische aspect. eurolaser biedt door een intelligente oplossing optimale veiligheid zonder compromissen.

Alle voordelen van de eurolaser-constructie op een rij:

 • maximale flexibiliteit
 • optimale veiligheid
  -tegen laserstraling
  -verstrooide straling
  -emissie-uitbreiding
  -toegang tijdens de bewerking
  -tegen brandgevaar
 • ergonomische werkwijze
 • rendabel gebruik
 • wettelijke zekerheid
 • consequente afzuigconcepten
 • TÜV-gecertificeerd en in overeenstemming met de CE-richtlijn

het omvangrijke veiligheidsconcept:

 • constructieve toegangsbescherming tegen laserstraling
 • controlelamp laseremissie
 • redundante bewakingssensoren
  -IR-sensoren boven het bewerkingsvlak
  -IR-sensoren in de stralengeleiders
  -controle van de laseremissie
  -sensoren voor stootbescherming
  -tegen brandgevaar
 • geen belemmering van de arbeidsprocessen door veiligheidsvoorzieningen
 • Veiligheidssleutel – hoofdschakelaar voor laser
 • controlelamp laseremissie
 • afzuiging onder de tafel met vlambeschermingsconcept (RP)
 • meelopende, efficiënte 360°-kopafzuiging bovenin

Laat u uitvoerig en individueel door onze experts over de laserveiligheid adviseren!

 
© 1994 -2022 eurolaser GmbH. Alle rechten voorbehouden.


Cookie settings