Jak określić korektę dla kamery?

Film szkoleniowy na temat prawidłowego ustawiania optycznego systemu detekcji

Optyczny system detekcji POSITIONplus naszej firmy umożliwia precyzyjne wycinanie na zadrukowanych materiałach i kompensować tolerancję odchyłek za pomocą oprogramowania. Po demontażu głowicy optycznej lub kamery może być konieczne ponowne ustawienie kamery w położeniu podstawowym. Na filmie omawiamy prawidłowy sposób postępowania przy ustawianiu korekty dla kamery w urządzeniach serii G3/S3.

Więcej informacji na tematy optycznego systemu detekcji POSITIONplus

Warunki:

 • Kamera musi być prawidłowo podłączona i ustawiona.
 • Pliki muszą być wgrane na podłączonej stacji roboczej PC (sprawdzenie za pomocą programu dodatkowego„amcap.exe“ w podkatalogu „Tools“ w katalogu programów na posiadanej płycie CD).
 • Do wykonania cięcia próbnego potrzebnych jest od 3 do 6 kartek białego kartonu o gramaturze 140 do 200 g.

Uwaga:

Urządzenie laserowe! Czynności wolno wykonywać wyłącznie przeszkolonym operatorom i serwisantom urządzenia. Korzystanie z niniejszej krótkiej instrukcja wymaga posiadania wiedzy w zakresie obsługi urządzeń firmy eurolaser (systemów G3/S3) oraz oprogramowania użytkowego LaserScout POSITION (albo OS Production wzgl. OS Production&Design).

Zagrożenie ruchami osi! Zachować bezpieczną odległość i uważać na dłonie!


Instrukcja postępowania:

Należy wykonać poniższe czynności w określonej kolejności:

1. Uruchom system w trybie normalnej pracy.

2. Zainstaluj oś Z na płaszczyźnie roboczej, następnie podnieś dyszę ok. 2 mm. ESC 1-1-1-2-1 OK

3. Wydruk uzyskany za pomocą pliku z danymi drukowania A4 „Camera Offset_GBR.pdf" (podkatalog "\Testjobs\Camera-Offset") połóż na płaszczyźnie roboczej systemu do cięcia laserowego zgodnie z systemem współrzędnych X-Y urządzenia przemieszczającego.

4. Włącz próżnię i za pomocą 2 pasków taśmy samoprzylepnej przymocuj kartkę testową, aby się nie przesuwała. Za pomocą przycisków przemieszczania ustaw punkt odniesienia w dolnym narożniku kartki i ustaw: ESC-[F8]-3.

5. Ustaw system w trybie „ONLINE“.

6. Uruchom oprogramowanie użytkowe i otwórz plik kontrolny „Camera Offset_GER.job“ (w podkatalogu \Testjobs\Camera-Offset).

7. W kategorii „Kontury cięcia“ (kolor zielony) ustaw parametry do cięcia papieru o gramaturze 200 g. Wyłącz kategorię „Informacje“; do określenia korekty nie jest ona potrzebna. Pasery są oznaczone kolorem czerwonym.

8. W katalogu: „Ustawienia / Ustawienia standardowe / Punkty justowania“ ustaw wielkość paserów odczytywanych przez kamerę na 6 mm.

9. Otwórz okno dialogowe eksportu, wprowadź w nim odpowiednie ustawienia i kliknij na „Podgląd".

10. Liczba eksportów = 1; tryb produkcyjny = ręczny. Ustaw produkcję i wyświetl podgląd.

11. W punkcie menu „Ustawienia paserów“ określ punkty odniesienia do programu testowego:

Ustawienia paserów / Rozpoznawanie paserów / Normalne / OK

Ustawienia paserów / Rodzaj pasera / Koło / OK

12. W oknie podglądu (lewy obraz z kamery) kliknij prawym przyciskiem myszy i w otworzonym okienku wyskakującym wybierz punkt „Ustawienia podstawowe / Rozpoznawanie paserów“.

13. Za pomocą przycisków kursora na klawiaturze komputera ustaw kamerę nad paser na wydruku próbnym, który jest położony jak najbliżej punktu odniesienia (REF).

 • Jeśli w oknie kamery paser jest oznaczony czerwoną obwódką, to znajduje się on w obszarze detekcji kamery.
 • Jeśli w oknie kamery paser jest oznaczony zieloną obwódką, to kamera go jednoznacznie rozpoznała. W tym celu kliknij na polecenie „Dojedź do pasera“.
 • Jeśli obwódka pozostaje w kolorze czerwonym, klikając na polecenie „Zmierz“ można dopasować obszar wyszukiwania; wielkość pasera zostaje zmierzona i wartość w polu „Rozmiar pasera“ zostanie zmodyfikowana. Dane są określane w pikselach, patrz stan: np. D(act) 54,8 PixRes.
 • Kliknij na przycisk „Zapisz“, aby zastosować ustawienia.
  Dolny obszar okna zamyka się.

14. W oknie podglądu (lewy obraz z kamery) kliknij prawym przyciskiem myszy i w otworzonym okienku wyskakującym wybierz punkt „Ustawienia podstawowe / Ustawianie korekty dla kamery“.

15. Za pomocą przycisków strzałek na klawiaturze komputera ustaw kamerę nad dużym czarnym kołem w dolnej prawej części na wydruku próbnym, a następnie kliknij na polecenie „Cięcie próbne“, aby za pomocą lasera wyciąć w tymi miejscu kształt koła.

16. Aby uzyskać lepszy kontrast, podłóż pod wycięcie na wydruku próbnym białą kartkę.

Zachować ostrożność! Kartka nie może się przy tym przesunąć!

17. Przyciśnij krótko jeden raz klawisz kursora na klawiaturze PC. Kamera przemieszcza się z powrotem na obszar z białym tłem; w razie potrzeby ureguluj położenie kamery za pomocą przycisków kursora, aż paser zostanie oznaczony zieloną obwódką, a następnie kliknij na polecenie „Zmierz“.

 • Zostaje zmierzona wartość korekty względem promienia lasera. Wartości w polu „Korekta dla kamery“ zmieniają się przy tym automatycznie
 • Jeśli w trakcie pomiaru wartości nie będą się zmieniały przez ok. 5 sekund, proces jest zakończony.

18. Kliknij na polecenie„Zapisz“, aby zapisać wartości korekty. Dolne okno zamyka się.

19. Ustawioną korektę można zweryfikować poprzez uruchomienie pliku kontrolnego („Testjob Kameraoffset“); w tym celu system musi znajdować się w trybie „ONLINE“.

20. Za pomocą przycisków strzałek na klawiaturze komputera najedź ponownie na zaznaczony kolorem czerwonym paser (położony obok punktu odniesienia (REF)) w prawym oknie  „Podgląd“ aż w oknie „Kamera“ paser zostanie rozpoznany, co jest sygnalizowane poprzez oznaczenie zieloną obwódką.

 • Kliknięcie na symbol pasera uruchamia proces rozpoznawania kolejnego pasera.
 • Jeśli wszystkie pasery zostaną oznaczone zieloną obwódką, oznacza to, że zostały one jednoznacznie rozpoznane przez kamerę.

21. Wszystkie prawidłowo rozpoznane znaki (przynajmniej 2 na kontur, lepiej - 3) są następnie wyświetlane w prawym obszarze okna oznaczone kolorem zielonym. W lewym obszarze okna rozpoznane pasery są oznakowane zieloną obwódką i czerwonym ptaszkiem.

Po kliknięciu na polecenie „Zastosuj“ określone na podstawie paserów położenie konturów cięcia zostanie zastosowane.

Jeśli nie rozpoznano kilku znaków, należy sprawdzić następujące kwestie:

 • Czy oświetlenie jest wystarczające? Czy światło jest odpowiednio rozproszone?
 • Czy wystarczający jest kontrast (jaka jest jakość wydruku)?
 • Czy wydruk próbny został prawidłowo umocowany i jest w miarę symetrycznie położony względem osi ruchu?
 • Powtórz pomiary od punktu 17.

22. Otwiera się okno „Podgląd cięcia“ przedstawiające kontury cięcia na powierzchni roboczej. Wskazówka: Oś X jest ustawiona na monitorze w poziomie!

23. Kliknij na ikonę eksportu, aby rozpocząć proces cięcia.

24. Następnie przełącz urządzenie w tryb „OFFLINE“ i przesuń ręcznie pasek do tyłu o ok. 500 mm.

25. Przy prawidłowym, automatycznym określeniu wartości korekty linie cięcia na wydruku próbnym muszą przebiegać w obrębie 4 kwadratów, tak aby znajdujące się na wydruku obramowania kwadratów miały taką samą szerokość w każdym kierunku.

26. Jeśli tak nie jest, należy wyregulować wartości korekty ręcznie zgodnie ze wskazówkami na wydruku próbnym w oknie podglądu kamery, wybierając punkt menu „Ikona eksportu“ / „Podgląd“ i klikając prawym przyciskiem myszy na „Ustawienia podstawowe“ / „Ustawienie korekty dla kamery“. Wartości są określane w mm.

 • Z reguły korekty są wykonywane w zakresie 0,01 mm. Należy przy tym przestrzegać znaków dodatnich i ujemnych!
 • Zastosuj zmiany klikając na polecenie „Zapisz“, połóż na płaszczyźnie roboczej nowy wydruk kontrolny mniej więcej w tym samym miejscu co poprzedni i włącz system w tryb „ONLINE“.

Wskazówka: W przypadku utraty pozycji:

 • Zamknij menedżera plottera w komputerze
 • Usuń punkt odniesienia (REF) w LCS [F8] - 2 Ustaw nowy punkt odniesienia (REF) [F8] - 3 Ustaw położenie. Kliknij „OK“.
 • Opróżnij bufor LCS „ECS 2-4-1“ / „OK“.

Wskazówka: W analogiczny należy zawsze sprawdzać rozpoznawanie znaczków paserów i ustawienia korekty na materiale poddawanym obróbce przed rozpoczęciem realizacji większego zlecenia przy użyciu systemu tnącego. Szczególnie po demontażu optycznej soczewki w celu konserwacji należy sprawdzić korektę dla kamery i ewentualnie wyregulować je.

Czy masz jakieś pytania? Z przyjemnością służymy radą.

 
© 1994 -2024 eurolaser GmbH. All rights reserved.