Do jakiej klasy laserów należą systemy marki eurolaser?

Dość plotek - cała prawda o klasach laserów

Od początków stosowania promienia laserowego w przemyśle źródła promieniowania laserowego i maszyny laserowe podlegają obowiązkowi oznakowania zgodnie z pewną klasyfikacją. O przyporządkowaniu lasera do określonej klasy decydują moc lasera, długość fali oraz powiązany z tymi elementami aspekty bezpieczeństwa.

Pomimo to często dochodzi do nieporozumień, nieprawidłowych interpretacji czy też podawania fałszywych danych na tabliczkach. Czy powodem tego są tylko interesy ekonomiczne czy też niewiedza, trudno to określić. Dlatego pragniemy wyjaśnić te kwestie!

Fałszywe dane na tabliczce?

 • Maszyny laserowe przeznaczone do obróbki materiałów należy zawsze przyporządkować do 4. klasy lasera.
 • Obudowa czy też osłona nie zmienia nic w klasie lasera, która w przypadku tego produktu jest 4. klasą.
 • W celu dopuszczenia do użytkowania na terenie Unii Europejskiej strefa obsługi każdej maszyny przy normalnej eksploatacji musi zostać zakwalifikowana do 1. lub 2. klasy lasera . Oczywiście dotyczy to również wszystkich systemów marki eurolaser.

Systemy marki eurolaser

 • w strefie obsługi i obróbki są bezpieczne i należy je traktować jako urządzenia należące do klasy lasera 1;
 • zostały sprawdzone przez jednostkę certyfikującą TÜV i spełniają wymogi oznakowania CE;
 • posiadają liczne zabezpieczenia;
 • nie wymagają żadnych specjalnych kabin lub pomieszczeń ochronnych;
 • mogą być obsługiwane bez okularów ochronnych;
 • cechuje efektywność i elastyczność zastosowania dzięki bezpośredniemu dostępowi; 
 • dzięki ergonomii i koncepcji bezpieczeństwa uniemożliwiają niepotrzebne manipulowanie maszyną.

Zachęcamy do skorzystania z obszernego i indywidualnego doradztwa zapewnianego przez naszych ekspertów od bezpieczeństwa laserowego!


Do jakiej klasy należy laser i urządzenie laserowe wg normy EN 60825-1?

 • Klasa lasera 1 (1; 1M) określa lasery i urządzenia laserowe, które nie wytwarzają niebezpiecznego promieniowania laserowego. Z jednej strony samo promieniowanie (λ 400 - 700 nm) uważane jest jako bezpieczne, a/lub z drugiej strony produkt przynależący do klasy lasera 1 nie stanowi źródła żadnych zagrożeń. (moc lasera: < 25 µW ≡ 0,000025 W) Przykład: odtwarzacz DVD, drukarka laserowa
 • Lasery i urządzenia laserowe należące klasy lasera 2 (2;2M) są źródłem widocznego i otwartego promieniowania laserowego. (moc lasera: ≤ 1mW ≡ 0,001W) Przykład: wskaźnik laserowy
 • Lasery i urządzenia laserowe przyporządkowane do klasy lasera 3 (3R;3B) cechuje otwarte promieniowanie laserowe (λ 302,5 -106 nm), które może być niebezpieczne dla ludzkiego oka, a w szczególnych przypadkach również dla skóry. W tym wypadku konieczne jest przestrzeganie określonych przepisów bezpieczeństwa. (moc lasera: 1 - 500 mW ≡ 0,5 W Przykład: lasery używane w dyskotekach i podczas koncertów
 • Lasery i urządzenia laserowe przyporządkowane do klasy lasera 4 cechuje silne promieniowanie laserowe (λ 302,5 - 106 nm), wskutek czego przy kontakcie z bezpośrednim, rozproszonym lub odbitym promieniem w strefie zagrożeń może dojść do uszkodzenia wzroku i skóry. Występuje również zagrożenie pożarem i wybuchem, które stanowią tzw. zagrożenia wtórne. W tym wypadku konieczne jest przestrzeganie ważnych przepisów bezpieczeństwa. Przykład: urządzenie do grawerowania laserowego przy obróbce materiałów, system do cięcia laserowego

Dlatego obowiązuje następująca zasada:

 

 • Wskutek długości fali promieniowania laserowego i dużej gęstości energii maszyny laserowe przeznaczone do obróbki materiałów muszą być zawsze przyporządkowane do klasy lasera  4.
 • Również wskutek zagrożeń wtórnych jak ewentualna emisja toksycznych substancji podczas procesu oraz ryzyko zapalenia się palnych materiałów urządzenia te należy przyporządkować do klasy lasera 4.
 • Maszyny laserowe przeznaczone do obróbki materiałów (klasa lasera 4) muszą być skonstruowane sposób zapewniający użytkownikowi bezpieczeństwo. Oznacza to, że strefa obsługi i obróbki musi być przyporządkowana dzięki zastosowanym zabezpieczeniom do klasy lasera 1 lub 2.
 • Jednak dla samej maszyny laserowej nie oznacza to nowej klasyfikacji - pozostaje ona nadal produktem przyporządkowanym do klasy lasera 4.

Jakie maszyny do obróbki laserowej są oferowane?

1. Konstrukcja zamknięta


                                                                           

Najwyższy poziom ochrony przed:                         
- występującym promieniowaniem laserowym
- promieniowaniem rozproszonym
- ruchomymi częściami maszyny
- hałasem
emisjami powstającymi podczas procesu

Ograniczenia podczas eksploatacji:          
- szybkie procedury robocze
- dostęp i obsługa
- sterowanie procesem
- elastyczność
zwalczanie pożarów


2. Konstrukcja otwarta

                                                         

Najwyższy poziom ochrony przed:          

- brak dużego bezpieczeństwa

Ograniczenia podczas eksploatacji:          

- bezpośrednie promieniowanie laserowe
- promieniowanie rozproszone
- ewent. nieosłonięte ruchome części maszyny
- ewent. skażenie przez emisje powstające podczas procesu obróbki
ewent. podwyższone zagrożenie pożarowe


3. Warunkowo otwarta konstrukcja z inteligentnymi zabezpieczeniami

                                                 

                                                        

     Zalety podczas eksploatacji i najwyższy poziom ochrony przed:

- występującym promieniowaniem laserowym
- promieniowaniem rozproszonym
- ruchomymi częściami maszyny
- hałasem
- emisjami powstającymi podczas procesu
- szybkie procedury robocze

- dostęp i obsługa
- sterowanie procesem
- elastyczność
- wykorzystanie miejsca
zwalczanie pożarów

Co to oznacza w praktyce?

Każda stosowana przemysłowo maszyna do obróbki laserowej, która posiada laser należący do klasy lasera 4, wymaga w Niemczech zgłoszenia w urzędach nadzoru i związkach branżowych. Zastosowanie w maszynie obudowy lub osłony nie zmienia tego faktu! Oznacza to, że każdy laser stosowany do obróbki materiałów wymaga zgłoszenia. Inne kraje Unij Europejskiej, a także położone poza Unią, mają własne, lecz często podobne regulacje w zakresie obowiązku zgłoszenia.

Konstrukcja zamknięta, polegająca na zastosowaniu osłony wokół całej maszyny, nie jest idealnym rozwiązaniem. Z reguły w tym występuje przypadku większa strefa, w której występują zagrożenia związane ze stosowaniem urządzenia sklasyfikowanego jako klasa lasera 4, a jednocześnie większe jest ryzyko niedozwolonego dostępu do strefy zagrożeń. Strefa, w której występuje promieniowanie laserowe, powinna być jak najmniejsza i powinna wykluczać możliwość obchodzenia zabezpieczeń, co często jest na porządku dziennym. Szybkie procedury robocze i wygoda obsługi są możliwe tylko w przypadku warunkowo otwartej konstrukcji.

Konstrukcja stosowana w maszynach marki eurolaser pozwala zrezygnować z pełnej osłony maszyny i łączy w sobie zalety bezpiecznej pracy z praktycznym zastosowaniem. Z jednej strony operator maszyny jest chroniony przed niebezpieczeństwami takimi jak promieniowanie laserowe, promieniowanie rozproszone i emisje powstające podczas procesu poprzez poprowadzenie promienia laserowego w osłonie. Z drugiej strony, dzięki prostej i komfortowej obsłudze, może on szybko pracować, kontrolować procesem cięcia i korzystać z nieograniczonej elastyczności.

Wobec stref obsługi i obróbki, w których przebywa operator maszyny, wymagana jest homologacja unijna, a zatem również w Niemczech muszą one być sklasyfikowane jako klasa lasera 1 lub 2. W pełni osłonięte maszyny do obróbki laserowej zapewniają tylko pozornie najwyższy poziom bezpieczeństwa. W praktyce zabezpieczenia są często omijane lub demontowane, aby poprawić ograniczone możliwości obsługi maszyny.

Konsekwencje modyfikacji zabezpieczeń:

 • Stworzenie ryzyka do siebie i innych
 • Odpowiedzialność karna
 • Występują trudności przy gaszeniu zmodyfikowanych maszyn w razie pożaru
 • Zmodyfikowane maszyny często pozostawiają wiele do życzenia w kwestii ergonomii

Na jakie kwestie należy zwracać uwagę przy zakupie systemu do obróbki laserowej?

1. Spytaj się wyraźnie, do której klasy lasera jest przyporządkowane urządzenie podczas użytkowania zgodnie z przeznaczeniem (podczas normalnej pracy).

2. Zbadaj kwestię przydatności maszyny laserowej w praktyce, a zwłaszcza zwróć uwagę na kwestie bezpieczeństwa i praktyczności obsługi.

3. Spytaj o wymogi w zakresie bezpieczeństwa, które należy spełnić w celu rozruchu maszyny i uzyskaj ich potwierdzenie od producenta w formie pisemnej.

4. Spytaj wyraźnie o analizy ryzyka wymagane w celu możliwości stosowania oznakowania CE oraz o certyfikaty kontroli (np. wystawione przez TÜV).

5. Spytaj konkretnie o urządzenia, które ograniczają zagrożenia wtórne takie jak ewentualne emisje substancji toksycznych i zagrożenie zapalania się palnych materiałów.

6. Przed zakupem zażądaj demonstracji urządzenia przy pracy, którą będzie ono wykonywało.

Wniosek:

Dzięki swojej konstrukcji systemy marki przy normalnej eksploatacji spełniają wymogi klasy lasera 1 lub 2. Oznacza to, że podczas normalnej eksploatacji operator urządzenia nie jest narażony na zagrożenie i ma zapewnione bezpieczeństwo.

Oszczędzasz czas bez uszczerbku dla bezpieczeństwa

W urządzeniach marki eurolaser procedury robocze są zoptymalizowane pod kątem przydatności urządzenia w praktyce. Operator może bezpośrednio podać materiał na powierzchnię obróbki, a po cięciu wyjąć z urządzenia wycięte elementy. Inteligentne rozwiązania marki eurolaser zapewniają maksymalną elastyczność i najwyższy poziom bezpieczeństwa. Nie jest konieczne żadne pomieszczenie ochronne, a operator nie musi stosować okularów ochronnych.

Wyróżnia je ergonomika pracy i ekonomiczność eksploatacji. Wydajne systemy filtrowania i odciągi zapewniają całkowicie bezpieczne środowisko pracy również przy emisji szkodliwych substancji..


Dopracowana koncepcja bezpieczeństwa

Według naszego doświadczenia operatorzy często lekceważą i obchodzą duże osłony oraz ogrodzenia. W ten sposób dochodzi do zakłóceń produkcji i traci się cenny czas pracy. Oczywiście nie leży to w interesie konstruktora. Tym bardziej istotne jest stworzenie takiej koncepcji bezpieczeństwa, która nie będzie zakłócała ciągu technologicznego.

W eurolaser bariery świetlne i czujniki chroniące przed uderzeniami, oprócz osłaniania wiązki lasera, monitorują prawidłową procedurę przetwarzania i zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa w miejscu pracy.

Bezpieczeństwa pracy maszyny do obróbki laserowej w długiej perspektywie czasu nie można zredukować do kompletnej osłony urządzenia. Na bezpieczeństwo ma wpływ wiele czynników, wiele z nich nie uwzględnia jednak praktyczności zastosowania.

Zalety konstrukcji maszyn marki eurolaser w telegraficznym skrócie:

 • maksymalna elastyczność
 • najwyższy poziom ochrony przed
  -promieniowaniem laserowym
  -promieniowaniem rozproszonym
  -emisjami
  -dostępem podczas obróbki materiałów
  -przed zagrożeniem pożarowym
 • ergonomiczna konstrukcja
 • ekonomiczna eksploatacja
 • skuteczne urządzenia do odciągu
 • sprawdzone przez TÜV, spełniają wymogi oznakowania CE

Wszechstronna koncepcja bezpieczeństwa:

 • Konstrukcja zabezpieczająca przed kontaktem z promieniowaniem laserowym
 • Kontrolka sygnalizująca emisję substancji podczas obróbki laserem
 • Nadmiarowy system czujników monitorujących
  -Czujniki na podczerwień nad powierzchnią obróbki
  -Czujniki na podczerwień na drodze promienia lasera
  -Kontrola emisji powstających podczas obróbki laserowej
  -Czujniki chroniące przed uderzeniem 
  -przed zagrożeniem pożarowym
 • Urządzenia zabezpieczające nie przeszkadzają podczas obróbki materiału
 • Klucz bezpieczeństwa - wyłącznik główny lasera
 • Kontrolka sygnalizująca emisję substancji podczas obróbki laserem
 • Dolny odciąg pod stołem z systemem ochrony przed płomieniami (RP)
 • Wydajny góry odciąg o zakresie działania 360° podążający za głowicą optyczną

Zachęcamy do skorzystania z obszernego i indywidualnego doradztwa zapewnianego przez naszych ekspertów od bezpieczeństwa laserowego!

 
© 1994 -2024 eurolaser GmbH. All rights reserved.