Waaropmoetbij de bewerking van foliebelettering worden gelet?

Materiaal – toepassing - verwerking

Beletteringbehoort tot de meestbekendetoepassingen van folie. Afhankelijk van de toepassingishet in éénkleurofgestructureerd, matofglanzend, reflecterend, transparant, lichtdoorlatendofzelfsoplichtend en spiegelend. Aangezienbeletteringveelalbuitenshuiswordtgebruikt, zijn UV- en weersbestendigheid de meestbelangrijkevoorwaarden. Zowel de foliezelfalsook de lijmlaag en de kleur van hetdrukwerkmoetenaandezeeigenschappenvoldoen.

Materiaal en gebruik van beletteringsfolie:

Folie dat in de beletteringwordtgebruiktbestaatmeestaluit PVC. In hetalgemeenwordtonderscheidgemaakttussenhard PVC-U (unplasticized) en zacht PVC-P (plasticized), datdoorweekmakerszacht elastisch isgemaakt. Dezekunststofwordtoverwegend in de reclame-industrievoordecoratie- en beletteringsfoliegebruikt. Foliebeletteringzietmenbijv. opetalageruiten, als muurtattoo's, als zichtbescherming, bijverkeersbordenof in hetsegmentvoertuigbelettering. In de breedstezin van hetwoordbehoortookfolie tot ditsegment, dat als sjablonenvoorlakwerkwordtgebruikt, zoalsdatbijv. bijhetlakken van vliegtuigenhetgevalis.

Verwerking van beletteringsfolie:

Hetsnijden van beletteringsfoliegebeurtveelaldoormiddel van snijplotters, bijv. metbehulp van meselementen. Hetvoordeelis de relatiefvoordelige en flexibelebewerking. Er kunnenergsnelverschillendevormen, logo's en teksten worden gesneden. OokCO2-lasersystemenzijngeschiktvoorhetsnijden van dezefolie. Bijlaseris in tegenstelling tot hetsnijdenmet messen geensprake van slijtage van hetgereedschap. Uiteraardmoetbijhetgebruik van eenlaserophetmateriaalwaaruit de foliebestaat, worden gelet. Hoewel PVC metbehulp van laserkan worden gesneden, ontstaanbijdeze thermische bewerkingzoutzuren en giftige gassen. Ter beschermingtegencorrosie van hetlasersysteem en de veiligheid van uwoperatorsadviserenwijommet de lasergeen PVC tesnijden. Derhalvebiedenwijsystemenaanwaarop parallel aan de laserook messen kunnen worden gemonteerd, omeenzo flexibel mogelijkgebruik van materiaaltekunnen garanderen.

Voorhetsnijden van bedruktefoliemoet de snij-installatiezijnvoorzien van eencameraherkenningssysteem. Bijhetbedrukken worden tussen de afzonderlijkeafbeeldingenherkenningstekensgedrukt, die doormiddel van een CCD-camera worden geregistreerd. Dezecamerawordtdirectop de bewerkingskopgemonteerd en zoektaanhetbegin van hetbewerkingsproces van hetwerkstuknaar de gedefinieerdemerktekens. De aangeslotensoftwarebepaaltzo de nauwkeurigepositie van hetvel en compenseerteventueelook automatisch drukafwijkingen. Zoverlopen de snijkanten als absoluutnauwkeuriglangs de drukcontour. Stansgereedschapisalleendanbijbeletteringsfoliegeschiktwanneer de kosten voorhetmaken van hetgereedschap (stansvormen) doorgroteoplageskunnen worden gecompenseerd.

Hebt u vragen? Wij willen deze graag beantwoorden.

 
© 1994 -2022 eurolaser GmbH. Alle rechten voorbehouden.


Cookie settings