Hvordan rengør jeg fokuslinsen på mit lasersystem.?

For et optimal snitresultat er den regelmæssige pleje og vedligehold af deres lasersystem vigtigt. I vores Video-Tutorial viser vi Dem skridt for skidt hvordan De professionelt rengør fokuslinsen

på deres lasersystem (aktuel serie G3/S3 ) Sørg for en hurtig og enkel værdi fastholdelse og optimal tilstand af Deres lasersystem.

 

Overhold alle advarsler

Udtagning af linseholderen

For kontrol og rengøring kan en udtagning eller veksel af fokuslinsen være nødvendig. Fokuslinsen i eurolasers laserskæringssystemer er indbygget med en linseholder, der kan udtages af laserværktøjsmodulet, uden at demontere selve modulet fra systemet.Til denne udtagning / veksel skal systemet ikke lukkes ned.For at få en problemfri afvikling benyt da venligst den indbyggede integrerede Værktøjsveksel-funktion.

Fremgangsmåde ved udtagning

 • Tryk på betjeningspanel funktionstasten F4 eller indgive koden 1-5-1 ; laserværktøjsmodulet (LM-Z) kan derved stilles på en hvilken som helst plads på arbejdsfladen
 • Bekræft derefter meldingen „ Start module/tool changeover “ på displayet med START
 • LM-Z kører i vekselposition på maskinens nulpunkt
 • I displayet vises „Module/Tool mounting/removing …“
 • Demonter afdækningen og linseholderen skrues ud
 • Den samme holder skrues efter kontrol/rengøring på igen. Afprøv om den er er drejet helt ind iLM-Z
 • Monter afdækningen
 • Bekræft meldingen i displayet (se punkt 4) med OK
 • I displayet kommer der efter vekslingen en melding „Module 1: Tool Manager“ med den af systemet genkendte linse i den underlagte linie
 • Stemmer denne specifikation ikke med den indbyggede linse overens, er holderen ikke fuldstændig med LM-Z  skruet sammen eller  genkendelsestasten i LM-Z defekt
 • Bekræft meldingen med OK

      ADVARSEL:

 • Gennemfør ingen linseveksel med demonteret LM-Z
 • Gennemfør ingen linseveksel ved at omgå værktøjsvekselfunktionen

Dette er en ulovlig værktøjsveksel, som fører til fejlmeldinger, og i værste fald til skader på lasersystemet!

Fremgangsmåde til rengøring

Følgende materialer holdes klar

 • Rengøring af linsen kræver demontering af linseholderen.
 • Vær opmærksom på korrekt indbygning af linsen efter rengøringen. Denne skal være indbygget med den buede side opad. En ikke korrekt isat linse fører i bedste fald til en kvalitativt dårligere snitkvalitet, dog mest til skader på laserskæresystemet.
 • Læg fokusoptikken på et rent og støvfrit underlag for der efter at fjerne linsen.
 • Messing gevindet på oversiden af linsen skrues af, og vend linseholderen forsigtig om på hovedet, og derefter kan linseholderen forsigtigt tages af.

ADVARSEL:

Ved udtagning af linsen i holderen skal stor forsigtighed udvises, for at en beskadigelse af kanter eller at linsen brækker forebygges og undgås.

 • Benyt derfor ingen værktøjer eller hårde genstande, for en udtagning af linsen eller til rengøringen.
 • Forebered til rengøringen af linsen en ren og støvfri arbejdsplads.

Lettere forurening ( støv, smuds, fingeraftryk )

 • Hold altid kun linsen fast på kanten:
 • I første rengøringsskridt lægger De linsen på noget linsepapir. Afdæk så linsen med et yderligere stykke linsepapir og dryp acetone på papiret, så den samlede linseoverflade er fugtig.
 • Træk derefter langsomt papiret uden tryk over linsen. I normal fald fordamper væsken bag papiret uden striber.
 • Vend linsen og gentag derefter fremgangsmåden igen med nyt linsepapir.

Skulle ingen yderligere smudspartikler være synlig er rengøringen gennemført.
Er yderligere smudspartikler på linsen synlig, gennemfør da en yderligere rengøring:

 • Brug til den anden rengøring udelukkende pinde af pap eller træ.Ingen plastpinde må bruges da de kan opløses af acetonen!
 • Til hver rengøring bruges nye vatpinde, så smuds fra vatpindene ikke påføres linsen igen.
 • Fjern med vatpinde dyppet i acetone og uden at trykke lette smudspartikler. Derved trækkes vatpinden med lette drejninger henover linsen så væsken fordamper og så ingen striber på linsen efterlades.
 • Gentag denne fremgangsmåde indtil linsen er fri for striber.
 • Vend derefter linsen for rengøring af bagsiden.

Skulle De efter gennemføring af ovenstående rengøring stadig have smuds på linsen, kan disse fjernes med en tredje og blid rengøring

Mindre tilsmudsninger ( Olie, vandmærker )

 • Befugt en vatpind med en ren distilleret edikke og visk med en let tryk og drejende bevægelse overfladen af. Overskydende edikke fjernes / opsuges med en tør vatpind.
 • Fugt derefter en vatpind med acetone og rens linsen for edikkerester.Træk derved vatpinden med en drejende bevægelse hen over overfladen så væsken fordamper og ikke efterlader striber på linsen.
 • Gentag denne fremgangsmåde til linsen er fri for striber.

Store tilsmudsninger

Hos nogle arter af tilsmudsninger af materialerester, penetrering eller beskadigelse ved ridser er en rengøring ikke mere mulig.

 • Disse linser bør udskiftes med ny linse.Beskadigede ZnSe linser skal jævnfør “betjeningsanvisning ZnSe” behandles og af ejeren bortskaffes.

Efter rengøring

Såfremt linsen fuldstændig er rengjort kan fokusoptikken igen sammensættes i omvendt rækkefølge.

 • Stil distancerøret på et jævnt og rent underlag.
 • Læg distanceringen (rød) på og placer den rensede linse derpå
 • Lisen skal placeres og indbygges med den buede opad.
 • Sæt derefter linseholderen forsigtig på, så at messingringen igen kan skrues fast.

ADVARSEL:

Vær opmærksom på de nationale regler og foreskrifter med omgangen af farlige stoffer og på anvendelsen i deres betjeningsvejledninger!

 • De i optikhovedet på systemet anvendte menisklinser skal dagligt efterses og ved tilsmudsning renses, for at en vedvarende snitkvalitet kan efterleves.
 • Rensningen og afprøvning af linsen skal derefter gennemføres af skolet personale og gennemføres på eget ansvar.

Ved rengøring af ZnSe linsen skal følgende handlinger tages i betragt:

 • Betjeningsvejledningen for brug af acetone og ZnSe skal beagtes, ligesom de af operatøren indsatte resourser.
 • ZnSe linsen og optikkomponenterne skal behandles med største forsigtighed. Specielt hvis linsen er brædt eller brækket. De herved frigivne partikler kan enkeltvis fremkalde sundhedsmæssige problemer.
 • Undgå materialekontakt med huden.
 • Rør aldrig optik eller linsen med de bare fingre.Fedtede hænder forurener overfladen og afkorter levetiden på linsen:
 • Brug altid fingerhætter eller handsker af kunstfibre. Brug aldrig bomuldshandsker da de ikke er fnugfrie.
 • Læg ikke de brugte og udtagne linser i det medleverede linsepapir.
 • En linse som er brændt eller ridset må ikke genanvendes.

 Udtræk af angivelser til Toxikologi af selen og dennes anvendelse:

 • Giftig ved indånding og ved indtagning.
 • Ved arbejde må ikke spises,drikkes eller ryges.
 • Ved berøring på huden starks afvaskes med meget vand.
 • Ved utilpashed kontakt lægen.
 • Til rensningen af optiske komponenter anbefales brug af acetone.

Advarsel ved brug af acetone:

 • Let antændelig.
 • Må ikke komme i berøring med børn.
 • Hold beholder tæt lukket, og opbevares på et sted hvor god beluftning forefindes.
 • Holdes fjern fra antændelsmuligheder og der må ikke ryges.
 • Berøring med huden skal undgås.
 • Må ikke komme i håndvask eller afløb.

Har De spørgsmål? Vi vejleder Dem gerne.

 
© 1994 -2024 eurolaser GmbH. Alle rettigheder forbeholdes.